题吴公辅庵

tí wú gōng fǔ ān

yī jìng yíng húi wū shù jiān,
wǒ lái liáo yù jì qīng xián。
dào rén zhàng lv̌ zhī hé chù,
kōng suǒ yān xiá wàn dié shān 。
Processed in 0.077679 Second , 34 querys.