谢温州黄仲达送鄂州瓜虀

xiè wēn zhōu huáng zhòng dá sòng è zhōu guā jī

huáng fū zǐ cóng wèn shàng lái,
sān shù guā jī sòng fēng tǔ。
yìng zhī wǒ yì kùn jī yán,
kěn shí gū jǐu yǔ shì fǔ。
shí ròu zhě bǐ wú yuǎn móu,
jiǎ dì fēn fēn hé zú shù。
yǐn shū yǐn shǔi zhēn lè zāi,
qiān gǔ fēng líu xiǎng ní fù 。
Processed in 0.559550 Second , 34 querys.