徐氏哀词代作

xú shì āi cí dài zuò

yì xī cháng súi zǔ mǔ guò,
dēng táng gòng qìng shàng chúi hú。
shí nián wèi yuǎn jiē líu dàng,
dì xià xiāng féng guǒ yǒu wú 。
Processed in 0.043646 Second , 34 querys.