彦隽母挽章二首

yàn jùn mǔ wǎn zhāng èr shǒu

rén shēng wǔ fú gǔ nán quán,
tiān fù fū rén dú bù piān。
nèi xíng wú cán shī fù xiào,
mǔ yí hé chì mù jiāng xián。
tíng wéi yǐ tàn fāng hún dú,
zōng zú kōng líu jìu shì chuán。
wéi yǒu nán gāi duō shǎo hèn,
rěn kàn sōng bǎi suǒ hán yān 。
Processed in 0.680858 Second , 34 querys.