尹馆作此觅酒召李顺之饮

yǐn guǎn zuò cǐ mì jǐu zhào lǐ shùn zhī yǐn

jīn rì tiān sè è,
jǐu hú qià yǐ kōng。
hé lái jìn tóng zǐ,
qiè kè wèn zhǔ wēng。
zhǔ wēng zhèng dùi kè,
wù zuò shū táng zhōng。
zhū shēng gōng kè bì,
gǔ sè gē zùi wēng。
ài jǐu yù chū mén,
zhàng tóu wú qīng tóng。
chūn yī diǎn yòu jǐn,
sōu suǒ jì yǐ qióng。
jǐu xīng bù kě è,
bù miǎn zuò shī hū。
jìn tóng kōng hú qiè,
jiāng nà zhái kù wèi。
wǒ què zhì { shàng yǔ xià zhī } hūi,
hóng dé jǐu xū xún。
ài jǐu bàn gèng fán,
yǔ zhào lǒng xī wēng 。
Processed in 0.193973 Second , 34 querys.