咏桃花菊一章

yǒng táo huā jú yī zhāng

pān láng cháng wàng chén,
táo lìng jí bì sú。
xiōng zhōng dìng hé rú,
qīng zhuó zài yī zhǔ。
hé yáng yàn táo chūn,
péng zé yù qīu jú。
suǒ hǎo miǎo rú xǔ,
èr zǐ shū pǐn mù。
shī rén yì píng liàng,
rěn shǐ hùn héng hú。
dāng shǐ bīng jiàn mó,
yào qiǎn xū méi zhú。
wù róng zhī fěn zī。
làn rù gūi zhāng lù。
shén xiān zhēn miǎo máng,
làng shuō wǔ líng gǔ。
bù rú lín qīng tán,
yǐn shǔi lè zì zú。
shúi lìng chūn yǔ hóng,
diǎn wū qīu zhū lv̀。
hán gēn qǐ wú zhī,
fēng shuāng nù yìng xù。
lìng yǐn fēi ān rén,
yāo dài kěn qīng shù。
tuō jīn lù jǐu jiāng,
huáng huā fàn xīn fù 。
Processed in 0.271232 Second , 34 querys.