次韵邵予可弹琴二首 其二

cì yùn shào yú kě dàn qín èr shǒu qí èr

màn shuō zhū xián dà gǔ qīng,
zhèng wú méng gǔ zài zhōu tíng。
gāo shān líu shǔi běn wú shì,
ān yòng qū qū lǐ ěr tīng。
Processed in 0.801341 Second , 34 querys.