送友人丧二绝 其一

sòng yǒu rén sāng èr jué qí yī

yù rèn qīng lián suǒ jǐu cháng,
é liáng dān zhào sòng jūn sāng。
lv̌ zhuāng biān hù shāng xīn qiē,
chóu dùi qīng fēng xiǎng dù kāng。
Processed in 0.083450 Second , 34 querys.