蓦山溪 元夕

mò shān xī yuán xī

bàn shēng jī lv̌,
jī dù jīng yuán yè。
cháng shì jìng xū míng,
bǎ liáng xiāo 、 děng xián qì shè。
qù nián yuán yè,
dào dé □ shēn xián,
yī jìu shì,
kè cháng ān,
jì mò gū mián zhě。
jīn nián yuán yè。
yě zé fēi xiāng shè。
què yǒu rén □ yuē,
xié shǒu □ 、 dēng qián yuè xià。
nà zhī fēng yǔ,
cǐ shì yòu cān chà,
chéng yuàn hèn,
dú qī huáng,
qīng lèi shān rán sǎ。
Processed in 0.089793 Second , 34 querys.