湖堤晚行

hú dī wǎn xíng

míng sè cái cóng cǎo sè shēng,
guǎn xián luō qǐ jǐn gūi chéng。
bù yìng xián què gū shān lù,
wǒ zì fú lí yuè xià xíng 。
Processed in 0.051650 Second , 34 querys.