奉和武相公省中宿斋,酬李相公见寄

fèng hé wǔ xiāng gōng shěng zhōng sù zhāi,chóu lǐ xiāng gōng jiàn jì

gāo gé ān rén shěng,
míng yuán guǎng wǔ lú。
mù lán zhāo tài yī,
zhǒng zhú yǒng huá xū。
jìn jìng shū zhōng chè,
tíng kāi shuǎng yùn xū。
hóng jūn qí wàn wù,
piǎo zhì zhěng qún shū。
hán lù zī xīn jú,
qīu fēng luò gù qú。
tóng huái bù tóng shǎng,
yōu yì jìng hé rú。
Processed in 0.260789 Second , 34 querys.