题补蹠翁图

tí bǔ zhí wēng tú

shèng yuè wú yíng yú,
jié jìn yǒu xīn gù。
jiē jiē bǔ zhí wēng,
nǎi fù bù zǎo wù。
wèi wáng sūi yún lè,
wàn jī shí xīn dù。
shì zūn mǐn zhòng shēng,
yǐn shǒu hóng lìu dù。
yǐ wǒ zhì hùi dēng,
zhào bǐ bā zhèng lù。
lìng yú yū ní zhōng,
shì cǐ qīng jìng tǔ。
wǒ běn yǒu fā sēng,
jìng cān wú èr jù。
fǔ tú dùi qīng shān,
le rán jiàn xīn sù。
cóng zī xiè bǐ mò,
bái yún gòng zhāo mù。
bō zhuó shúi kòu mén,
fǎ xǐ shèn wù yǔ。
Processed in 0.261929 Second , 34 querys.