灵乌

líng wū

líng wū tài duō zhī,
tíng shù jǐu qī jì。
zhǔ rén mǐn wū líng,
yí shí yù rén yì。
wū yì gǎn zhǔ ēn,
yǎ yǎ dòng míng hùi。
xīn zhī zhǔ yàn wén,
jì zhǔ zǎo zì jì。
dà zhōng yì wèi lù,
zhì líng nǎi xiōng lèi。
zhé chì hùi yǒu qī,
juàn shé liáng zì kùi。
zhōng dāng wèi zhǔ míng,
shúi yǔ wèi gēng zì。
Processed in 0.321830 Second , 34 querys.