水墨兰

shǔi mò lán

sān lv́ yī zhāo shùi,
jǐu wǎn qiān zài huāng。
máng máng tiān rǎng nèi,
chūn zài táo lǐ cháng。
yōu lán yǒu zhēn zhí,
zhuǎn fàn qī zhòng fāng。
níng shòu zī chén rǎn,
shàng yú fēng lù xiāng。
nǎi zhī dé shèng sè,
bù cǎi yōng hé shāng。
Processed in 0.600931 Second , 34 querys.