次韵龙仁夫种菊二首 其二

cì yùn lóng rén fū zhǒng jú èr shǒu qí èr

zhǒng jú dōng lí xià,
jú mì huāng shū lí。
duó yīng yì zhùi lù,
xiǎng xiàng yuān míng shī。
yī jiē zǐ lóng zǐ,
lěi luò shān lín zī。
qīn qiáo èr sān kè,
yì jùn tóng jīn qī。
ér wǒ hé wèi zhě,
fǔ shǒu gōng dīng tūi。
níng fù yǐn wǒ jǐu,
huān yù jūn yàn sī。
nǎi zhī yì qì hé,
qǐ jì xīn xiāng zhī。
jiǎn yú jǐu shuāi yè,
sù fā sà yǐ chúi。
hé néng jiè jǐu hé,
yī zhāo fèn tiān chí。
dàn dāng dùi jú yǐn,
yǔ jūn gēng zùi shí。
Processed in 0.092289 Second , 34 querys.