閒居遣怀六言四首 其一

xián jū qiǎn huái lìu yán sì shǒu qí yī

qiǎo yǔ lv̌ zāo yì yǐ,
lì cí kōng fù méi huā。
sùi wǎn tù qíu kě zhú,
bù fáng gù jí yān xiá。
Processed in 0.244636 Second , 34 querys.