次韵张受益六言兼戏方使君二首 其一

cì yùn zhāng shòu yì lìu yán jiān xì fāng shǐ jūn èr shǒu qí yī

xiá lù tíng lín yě shǔi,
mèng dié chuáng zhì shàn zhāi。
bǎi ǎi jīn hú yǒu jǐu,
gé tiān lì lù wú huái。
Processed in 0.053922 Second , 34 querys.