次韵张受益六言兼戏方使君二首 其二

cì yùn zhāng shòu yì lìu yán jiān xì fāng shǐ jūn èr shǒu qí èr

yàn yù gōng kān nuǎn lǎo,
zé shì wǒ xián fàn zhāi。
shì shì bù jūn rú cǐ,
lín fēng miǎo miǎo yú huái。
Processed in 0.514265 Second , 34 querys.