寿沿江黄制置七首 其一

shòu yán jiāng huáng zhì zhì qī shǒu qí yī

shāng yán lài liáng bì,
zhōu yuè shēng fǔ shēn。
yī xián guān shì yùn,
lìu hé gūi wú rén。
yīng yīng dān xiá wēng,
yì dài dú nǐ lún。
qí lín xià dì suǒ,
zhàng yuè qīng sāi chén。
sāi chén xíng qiě qīng,
qì nóng bù qì bīng。
láng miào duān fú miǎn,
yǒng yǒng fú xīu míng。
Processed in 0.416377 Second , 34 querys.