寿沿江黄制置七首 其三

shòu yán jiāng huáng zhì zhì qī shǒu qí sān

jūn zhōng yòng fàn lǎo,
mù xià luō ōu yáng。
yù rén bù shòu zhí,
bái jū yóu zài cháng。
nǎi zhī gǔ jūn zǐ,
zhì tài yóu bāo huāng。
shān shēn cǎo mù cùi,
hǎi kuò zhēn guài cáng。
zhōu gōng xī tǔ bǔ,
míng fèng fēn gāo gāng。
Processed in 1.160908 Second , 34 querys.