寿沿江黄制置七首 其六

shòu yán jiāng huáng zhì zhì qī shǒu qí lìu

wǔ lóng yuè gǔ jīn,
yán mào yǎn tóng rú。
yì yǒu chì sōng zǐ,
jià hóng líng zǐ wù。
jìng xīn yí fēn huá,
dìng lì yǎng chōng sù。
yīn zhī gūi hè nián,
fēi yǐ fú shí hù。
gōng shēn tiān dì shēn,
chū chù xì wáng dù。
yuàn yán bǎo qiān líng,
chí yòng dá sān gù。
Processed in 0.088185 Second , 34 querys.