赠雷岩赵相士

zèng léi yán zhào xiāng shì

léi tián tián,
yǔ míng míng,
qiān yán wàn hè bái zhòu míng。
zhēn rén yàn zuò shén bù liáng,
yī shùn bǎi guài wú líu xíng。
fēng xīu diàn zhǐ tiān yǔ jìng,
dǐng lì tiāo bāo tán xìng mìng。
lóng qiān hǔ gǒng shì mò zhī,
gèng shuō róng kū dòng rén tīng。
hú zǐ jǐu bù zuò,
jì xián yì yǐ yǐ。
dù dé héng qì wú èr jī,
dì mǐ bō líu níng dǐ zhǐ。
shěn yī fú shì shàng,
xuán zhuǎn rú fēi péng。
sǐ shēng mèng dié chéng dié mèng,
huò fú dé mǎ shī mǎ wēng。
yáng qíu chúi diào huò jiàn yì,
bù gūi shǒu yào hū qǔ fēng。
xiāng xíng xiāng bù jǐn,
xiāng xīn xīn mò qióng。
léi yán léi yán,
bù rú gūi wò yán zhī xià,
wú yì chái sāng shùi wú jià。
míng yuè tóu rén jiè àn tóu,
měi yù dú cáng xū dài jiǎ。
Processed in 0.106323 Second , 34 querys.