癸未游杭作口号十首因事怀旧杂以俚语不复诠择 其三

gǔi wèi yóu háng zuò kǒu hào shí shǒu yīn shì huái jìu zá yǐ lǐ yǔ bù fù quán zé qí sān

wàn hù qiān mén dá shù kāi,
guǎn xián zhōu zhā fèi lóu tái。
qí jīn míng qìng zhōng shēng dòng,
yǐ bào xún dēng xiǎng duó lái。
Processed in 0.059404 Second , 34 querys.