癸未游杭作口号十首因事怀旧杂以俚语不复诠择 其四

gǔi wèi yóu háng zuò kǒu hào shí shǒu yīn shì huái jìu zá yǐ lǐ yǔ bù fù quán zé qí sì

zhàng lí chéng xīng bù cí yáo,
xíng jǐn sū dī guò duàn qiáo。
bái fā lǎo wēng yī gǔ lǐu,
xiāng féng hūi lèi shuō qián zhāo。
Processed in 0.080795 Second , 34 querys.