癸未游杭作口号十首因事怀旧杂以俚语不复诠择 其九

gǔi wèi yóu háng zuò kǒu hào shí shǒu yīn shì huái jìu zá yǐ lǐ yǔ bù fù quán zé qí jǐu

cí yún líng xià bài jiāo tái,
biǎo lǐ hú shān xìu huà kāi。
shí zài xī fēng dòng hé shǔ,
xíng rén xīu yì cùi huá lái。
Processed in 0.252683 Second , 34 querys.