癸未游杭作口号十首因事怀旧杂以俚语不复诠择 其十

gǔi wèi yóu háng zuò kǒu hào shí shǒu yīn shì huái jìu zá yǐ lǐ yǔ bù fù quán zé qí shí

xī mǎ chéng biān hóng xìng yǔ,
jīn níu sì wài bái yáng fēng。
háng rén yōu lè duō rú cǐ,
tǎng yǒu shèng xián wú yù zhōng。
Processed in 0.254252 Second , 34 querys.