赠武当山孙道士二首 其一

zèng wǔ dāng shān sūn dào shì èr shǒu qí yī

yún lóng fēng hǔ zhèng jīng lún,
cháng xiào gūi shān zuò dào rén。
qiān gǔ wǔ dāng qīu hè zài,
fēn fēn gāo wèi jī quán shēn。
Processed in 0.056340 Second , 34 querys.