泊东馆

bó dōng guǎn

yī wàng yán líng shí lǐ yú,
luàn shān xián rì yàn xiāng hū。
gù rén líng luò jīn yú jī,
dú yǒu huáng gōng jìu jǐu lú。
Processed in 0.438406 Second , 34 querys.