访三茅舟至金沙雨阻因游龙山书院

fǎng sān máo zhōu zhì jīn shā yǔ zǔ yīn yóu lóng shān shū yuàn

yóu wù dēng tiān jì kǔ chí,
kūn lún liáo yù fǎng zhī lí。
fú jīn pò xiǎo lóng shān qù,
qiě miǎn sān máo fèi lè yí。
Processed in 0.492107 Second , 34 querys.