次韵山人见寄

cì yùn shān rén jiàn jì

yíng dé tù qíu yì mù nián,
yún shān wàn dié zú fēng yān。
jué lián rǎo rǎo chí míng zhě,
luò rì xī jīn huàn dù chuán。
Processed in 0.175498 Second , 34 querys.