古意五首 其四

gǔ yì wǔ shǒu qí sì

jiǎo jiǎo tiān shàng yuè,
hūi guāng zhú péng mén。
péng mén yì hé yǒu,
gǔ yì táng shàng xuán。
qiè xīn rú gǔ yì,
mó jǐn míng bù hūn。
jūn xīn yì shàng chén,
mó qù bù fù cún。
yī jiē jiàn qiè xīn,
yǔ jūn nán jù lùn。
Processed in 0.100336 Second , 34 querys.