閒居遣怀三首 其一

xián jū qiǎn huái sān shǒu qí yī

méi qiáng yìn bì luó,
zhōng yǒu yī mǔ zhái。
huā zhú fēn sì shí,
yě niǎo míng gé zhé。
hào gē yǐn qīng shāng,
wēi fēng àn dī zé。
bǎi hái rèn shū shēn,
yī xiào tiān dì zhǎi。
bō zhuó shúi kòu mén,
mén wài yǒu jiā kè。
Processed in 0.259791 Second , 34 querys.