遣兴十首呈孟兵部使君 其六

qiǎn xīng shí shǒu chéng mèng bīng bù shǐ jūn qí lìu

zhào zǐ yǒu gǔ xīn,
shì shì dàn rú jì。
qīng biān dùi zhāo xī,
huáng huā dāng jī shì。
hǎi shàng zhú chòu rén,
fēn fēn xiào yá yì。
yān zhī sì wǔ jiān,
zhèng zài xuē gōng bèi。
Processed in 0.968957 Second , 34 querys.