遣兴十首呈孟兵部使君 其七

qiǎn xīng shí shǒu chéng mèng bīng bù shǐ jūn qí qī

sú zǐ chén mǎn jīn,
mén wài fēn bī sāi。
rán gōng shī zhōng yīng,
gāo wò cùi yán cè。
fēng yún rù gǔ yàn,
niǎo wū kūi dòng bì。
sì wén zhōng kùi xū,
sāng má qiàn jī zhī。
mǔ shì shèng qiě shàn,
mén lv́ wàng zhāo xī。
zé fù yào dé rén,
zài dé bù zài sè。
Processed in 0.260967 Second , 34 querys.