遣兴十首呈孟兵部使君 其八

qiǎn xīng shí shǒu chéng mèng bīng bù shǐ jūn qí bā

mǎo jīn wǒ shí yǒu,
xiōng cì rú ruǎn jī。
guàn yuán xī jiāo wài,
zhú jìng fēng yān mí。
wǒ zhái jīn yì zhǔ,
zhèng nǐ xún yōu qī。
bǔ lín tǎng yǒu fēn,
dāng zài xī zhī xī。
Processed in 0.086033 Second , 34 querys.