遣兴十首呈孟兵部使君 其九

qiǎn xīng shí shǒu chéng mèng bīng bù shǐ jūn qí jǐu

wǒ xī ài jūn zhí,
zǎo hùi jī yún bǐ。
yī bié fù jī shí,
shǐ wǒ fèi huái qǐ。
mèng zhōng wǎng xiāng fù,
wǎn zài shǔi zhōng zhǐ。
shǔi zhōng duō fú yī,
shǔi biān míng jīu fēi。
tiān yǔ zhú fù qù,
tiān qíng hū fù gūi。
fú yī zhèng zì lè,
jīu fù xū kě bēi。
Processed in 0.949527 Second , 34 querys.