甲戌游旴江六月二十二日发武林

jiǎ xū yóu xū jiāng lìu yuè èr shí èr rì fā wǔ lín

wēi hú cǎn wú guāng,
chéng wū zhuó dà wū。
huái yún cāng mǎng jiān,
shí zài jī tú dú。
yōu xīn fǔ cāng cāng,
yòu fù zhèng yáng zhú。
zhèng yáng yì hé xǔ,
dì jiē yīng yǔ lìu。
chuán wén yè diǎn bīng,
wén shū xià jī sù。
hūi hàn qǐ fù gē,
bù wǔ jìng chí zhú。
píng míng qū chū chéng,
lìng yán qīu qì sù。
qǐ bù shí kǔ xīn,
zhǔ yōu gù chén rǔ。
qián nián shù xiāng fán,
qù nián shù yǐng fù。
bái gǔ qīu yě héng,
qīng lín yīn fáng yù。
shēng huán ǒu rán ěr,
rěn yuàn zhēng xíng cù。
suǒ bēi shì lù jiān,
wú zùi lí shā lù。
huáng chí nòng dào bīng,
lv̀ lín chóu xiǎng ròu。
máng máng jī diàn jiān,
fēng chén wò rén mù。
shèng míng fǔ xiá huāng,
xiān shì qīng niǎn gǔ。
gān gē dòng bāng nèi,
qǐ jì zhuān yú cù。
fú diān yào dé rén,
bō luàn rú zhuǎn zhú。
qīu shān fěi cùi qīng,
qīu shǔi pú táo lv̀。
qù qù qǔ fēng hóu,
wù xiàn mù yáng pū。
Processed in 0.210542 Second , 34 querys.