甲戌六月十四日月食过半七月十四日抵广信月岩有感而作

jiǎ xū lìu yuè shí sì rì yuè shí guò bàn qī yuè shí sì rì dǐ guǎng xìn yuè yán yǒu gǎn ér zuò

xī wén yuè yán yán shàng yuè,
wú jīn wú gǔ wú yuán quē。
tiān wú èr rì yuè yǒu èr,
cǐ qǐ gǔi tī shén wān chū。
wǒ cóng qián yuè kè dì jīng,
yuè míng hū kǔ xiā má jīng。
ěr shí jiàn tiān hùi shì fā,
shì qǔ yāo má gāo cùn tiě。
bù zhī yán yuè dāng cǐ shí,
shàng dǔ yuè shí bēi bù bēi。
wǒ xíng guò cǐ sān tàn xī,
cǐ yuè bù shí bǐ yuè shí。
zài bài shān líng wèn chuān hòu,
yāo má dào dǐ shòu zhé fǒu。
Processed in 0.234460 Second , 34 querys.