兰溪叟

lán xī sǒu

róng róng xī shì àn,
yì yì shān yún hūn。
liáng léi qù dòng yǔ,
qǐng kè rú fān pén。
lǎo zhǎng jiāo shèn qù,
yá liè chī mèi bēn。
yóu zǐ yì
Processed in 0.069234 Second , 34 querys.