送丹山林秀才

sòng dān shān lín xìu cái

yàn tái zhú huáng jīn,
zhì shì hé wěi shǐ。
zǐ líu jì qī yuè,
jí gūi nǎi bái shì。
qǐ yī fù wàn yán,
bù zhí yī bēi shǔi。
tí xié gǔ jǐn náng,
shàng chà lí zhū bǐ。
dé fēi zuò shī qióng,
qiáo cùi zhì yú cǐ。
zhàng fū gùi chū shì,
qīng xiāng ǒu rán ěr。
zhòu xìu qǐ bì róng,
wéi bù hé zú chǐ。
wěi yóu huái yīn fú,
dài zài cháo cuò sǐ。
suǒ yǐ xián dá rén,
duō duō cóng huáng qǐ。
dān shān yǒu yuán quán,
qīng kě yǐ xǐ ěr。
dān shān yǒu qí shí,
jiān kě yǐ lì chǐ。
qù qù wù zī jiē,
shí zhǐ gù yìng zhǐ。
Processed in 0.554379 Second , 34 querys.