题寒江听雨图

tí hán jiāng tīng yǔ tú

jiāng fēng miǎo yún hóng,
jiāng yǔ shī yān shù。
biǎn zhōu chū bō tāo,
yōu rán yú cǐ zhù。
yǎn péng wò kàn shū,
bù shòu jiāo lóng bù。
yān zhī lín líu rén,
rǎo rǎo xū wēng dù。
Processed in 0.412614 Second , 34 querys.