次韵陈彦实游罗汉寺

cì yùn chén yàn shí yóu luō hàn sì

lín quán jìn chéng shì,
ér wú chéng shì rén。
xié hú sàn yóu xiè,
xīn jìng tóng yī chūn。
hé bì shì yōu sàn,
cí jiā rù xī qín。
xī qín kǔ tiáo dì,
láo wǒ jīn gūi shēn。
bù rú yuǎn gōng shè,
zùi dǎo rén bù tián。
bǎi nián diàn míng miè,
wàn shì huò qū shēn。
suǒ yǐ gǔ dá shì,
sǐ zàng táo zhě lín。
huò zhě wèi wèng àng,
shàng dé rì yǐn chún。
qǐ bǐ yí yǔ qí,
rěn jī yǐ qíu rén。
wú shēng xìng wèi huà,
yǒu jǐu wù yàn pín。
yī bēi fù yī bēi,
hào gē luò liáng chén。
dàn wèn kè zùi xǐng,
bù wèn shū yǔ qīn。
jūn kàn běi máng mù,
sōng bǎi duō wèi xīn。
Processed in 0.476489 Second , 34 querys.