郭元德席上赋红牡丹分韵得粉字五言十韵

guō yuán dé xí shàng fù hóng mǔ dān fēn yùn dé fěn zì wǔ yán shí yùn

sāng tián biàn cāng míng,
shǔ gōng zá hāo jǐn。
shuāng tái dé qí pā,
shúi jì tiān jīn yǐn。
qiān wéi kūi dǒng yuán,
bō gēn rèn luò fén。
tíng tíng yī è chūn,
fēng lù xǐ chén bèn。
zhū yīng càn chì yīng,
jiàng là zhào hóng fěn。
zhuāng yán fù gùi zī,
lòu xiè zào huà yùn。
zhǔ rén xì bān yī,
lǐng kè zùi fāng yùn。
qiáo zǐ sēn nán shān,
zhī wèi yóu yǐn fén。
zhùi xí yǐ xíng hùi,
é shī mán yíng wěn。
qǐ wǔ hū wū wū,
jūn dāng shù yáng yùn。
Processed in 0.327572 Second , 34 querys.