暇日饮酒辄用靖节先生韵积二十首 其十二

xiá rì yǐn jǐu zhé yòng jìng jié xiān shēng yùn jī èr shí shǒu qí shí èr

zùi zhōng wàng shì shì,
yóu yǒu jǐu xǐng shí。
wèi xǐng zhé fù zùi,
nǎi dé yǔ shì cí。
bó lún sòng jǐu dé,
jiā qù duān zài zī。
yún hé lǐ fǎ shì,
wén fēng dú chí yí。
zhuó jǐu liáo kě shì,
yuān míng bù wú qī。
qù qù wù fù dào,
yǒu jǐu wú zhōng zhī。
Processed in 0.553956 Second , 34 querys.