小楼诗为汤计议作

xiǎo lóu shī wèi tāng jì yì zuò

yīng yīng rén zhōng háo,
sùi yuè yuè jiāng làng。
hú rán gōu xiǎo lóu,
bù wò bǎi chǐ shàng。
qí yú yī dēng gōu,
gūi zhì chà kě shàng。
zuò zhōng róng lìu kè,
chuāng wài luō wàn xiàng。
yún yān hù tǔ tūn,
gāng fù xiāng bèi xiàng。
shúi yún yǎn jiè zhǎi,
pǒ jué xíng shén wáng。
nǎi zhī rén jiān shì,
xiǎo dà jù huàn wàng。
hú gōng jiā yī hú,
wéi mó shì fāng zhàng。
nǐ zī shí èr lóu,
zhōng dǐng shì bēi àng。
péng yàn tóng yī shì,
chūn jūn ǒu shū zhuàng。
hé bì shì hūi fēi,
sì mù chěng xióng zhuàng。
shēn hóng wū jiǎo huā,
qiǎn bì pén chí zhǎng。
qiě dāng gòng yǐ lán,
làn màn dǎo chūn niàng。
Processed in 0.607783 Second , 34 querys.