暇日饮酒辄用靖节先生韵积二十首 其十八

xiá rì yǐn jǐu zhé yòng jìng jié xiān shēng yùn jī èr shí shǒu qí shí bā

wǔ shí jìn shuāi jìng,
suǒ jiè dāng zài dé。
yǒng huái shū jié bèi,
sān zhě yī bù huò。
cùn tián rì fū zī,
cháng kǒng yì máo sāi。
yóu sī pǔ tiān xià,
wú yǒu jìn jǐu guó。
yī zùi zhōng yú shēng,
bù yǔ yì bù mò。
Processed in 0.151760 Second , 34 querys.