暇日饮酒辄用靖节先生韵积二十首 其五

xiá rì yǐn jǐu zhé yòng jìng jié xiān shēng yùn jī èr shí shǒu qí wǔ

shān lín yàn cén jì,
chéng shì jiē bēi xuān。
zùi xiāng yǒu jiā qù,
qí dì yōu qiě piān。
qīng shāng kòu qián lín,
bái yún yī yuǎn shān。
yú qiáo èr sān zǐ,
zhāo mù xiāng wǎng huán。
jǔ jǐu zuò zhēng xí,
yì fù duō zhì yán。
Processed in 1.531900 Second , 34 querys.