山阳客中杂言四首 其三

shān yáng kè zhōng zá yán sì shǒu qí sān

shuāi nián féng shì biàn,
rén shì rú jī shī。
yōu duān cháng hòng dòng,
tóu gòu bù xiá jié。
qiáng wū zhōng sùi fēi,
kuàng fù wú níng rì。
fāng chūn zàn fǎn zhuō,
jiá chén wò péng bì。
tiān fēng shū chūi yī,
qīng yì fù yī chū。
lv̌ cháo fá ān zhī,
rú yì shí bù yī。
qī zhì néng jī hé,
rì yuè guò jiàn jí。
yè shēn bù chéng mián,
yín chóng zhù jī jī。
Processed in 0.269313 Second , 34 querys.