暇日饮酒辄用靖节先生韵积二十首 其九

xiá rì yǐn jǐu zhé yòng jìng jié xiān shēng yùn jī èr shí shǒu qí jǐu

liáng biāo qǐ mù mò,
zūn jǐu liáo dú kāi。
kāi zūn niàn gù yǒu,
yì fù shāng wǒ huái。
fān rán dǎo dōng niàn,
gān yǔ shí shì guāi。
qǐ bǐ wèi nìng zhě,
rì xī cháng qī qī。
rú hé shì yǔ jī,
líng luò gūi tú ní。
zhū jiān wú dǒng hú,
zhì guài kōng qí xié。
ān zhī wàn shì xià,
shàn è wú mìu mí。
bù rú rì yǐn jǐu,
wù shǐ cháng jǐu húi。
Processed in 0.057725 Second , 34 querys.