淮安天庆观夜坐

huái ān tiān qìng guān yè zuò

biān chéng jì mò sùi jiāng lán,
zhuó jǐu pín zhēn zùi bù huān。
yī diǎn qīng dēng shuāng yuè bái,
yě fú fēng qǐ shí chuāng hán。
Processed in 1.303216 Second , 34 querys.